လျှပ်စစ်စွမ်းအားအင်ဂျင်နီယာ


လျှပ်စစ်စွမ်းအားအင်ဂျင်နီယာဌာန၏ သင်ကြားရေးနှင့် လက်တွေ့ပြုလုပ်မှုဆိုင်ရာ အရင်းအမြစ်များ

လျှပ်စစ်နှင့်ဆိုင်သော တိုင်းတာမှုကိရိယာများ  Trainers နှင့် Software များက ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ၏ ပညာရေးနှင့် လေ့ကျင့်ရေးအတွက် ရည်ရွယ်ချက်များ ပြည့်၀စေရန် အကူအညီ ပေးပါသည်။

            အခြေခံလျှပ်စစ်နှင့်ဆိုင်သော တိုင်းတာမှုများအတွက် အောက်ဖော်ပြပါ တိုင်းတာမှု ကိရိယာများ ဖြင့် ထောက်ပံ့သင်ကြားပေးပါသည်။

 • Digital Oscilloscope
 • DC Power Supply
 • AC Regulated Power Supply
 • Voltage Regulator
 • Function Generator
 • Digital Multimeter
 • Analogue Multimeter
 • Modern Inductance Capacitance Meter
 • Insulation Resistance Tester
 • Digital Clamp Meter

Engineering Circuit Lab တွင် အောက်ဖော်ပြပါ ပစ္စည်းများဖြင့် လက်တွေ့လုပ်ငန်းများကို သင် ကြားပြသပေးပါသည်။

 • Electricity and Electronic Fundamental Trainer
 • Power Electronic Technology Trainer
 • Analog and Digital Trainer
 • Programmable Logic Controller (Siemens S7-1200/300/Logo)
 • COM 3 Lab Equipment
  • Electrical Engineering System Modules
  • DC Technology System
  • AC Technology System
  • Three-Phase Technology System
  • Magnetism / Electro Magnetism
  • Electrical Network Analysis System
  • Electromagnetic Compatibility (EMC)
  • Electrical Machines
  • DC Machine
  • Asynchronous Machine
  • Synchronous and Slip-Ring Machine
  • Stepper Motors
  • Power Electronic
  • Power Electronic -1
  • Frequency Converter
  • Active Power Factor Correction
  • Self-Commutated Power Converters
  • DC Servo Experiment Panel
  • Servo Setpoint Generator
  • DC Servo Tachogenerator
  • Mass Disc with Hock

Electrical Machine Lab တွင်လည်း အောက်ဖော်ပြပါ Electrical Machine Trainer များဖြင့် စမ်းသပ်မောင်းနှင် သင်ကြားပေးလျှက်ရှိပါသည်။

 • Electrical Machine Trainer (XPO-EMT)
 • Motor and Towage Experiment Trainer
 • Electrical Meshed Board Trainer (ETT 2)
 • Electronic Combined with PLC Practice Trainer (PLC 6)

သင်ကြားရေးဆိုင်ရာ ဆရာ/ဆရာမများသည် ဘာသာရပ်တစ်ခုချင်းစီအတွက် အထက်ဖော်ပြပါ ပစ္စည်းများကို အသုံးပြု၍ စာသင်နှစ်တစ်လျှောက်လုံး လက်တွေ့သင်ကြားမှုများ ပြလုပ်ပေးပါသည်။