အီလက်ထရောနစ်အင်ဂျင်နီယာ

သင်ကြားရေးဆိုင်ရာပစ္စည်းများ(တက္ကသိုလ်
ဆရာ၊ဆရာမများ/ပညာသင်ကြားသူများ
အတွက်စာသင်ခန်း/လက်တွေ့ခန်းတွင်
အသုံးပြုရန်လိုအပ်သောအရင်းအမြစ်များ)

အီလက်ထရောနစ် စမ်းသပ်မှုနှင့် တိုင်းတာခြင်း equipments၊ အီလက်ထရောနစ် Trainers နှင့် software များက ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများ၏ ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေး ရည်ရွယ်ချက် များ ပြည့်ဝစေရန် အကူအညီပေးပါသည်။

အီလက်ထရောနစ်လက်တွေ့ခန်းအတွက် အောက်ဖော်ပြပါ စမ်းသပ်ကိရိယာများဖြင့် ထောက်ပံ့ သင်ကြားပေးပါသည်။

 • Digital Oscilloscope
 • DC Power Supply
 • Voltage regulator
 • Function Generator
 • Soldering Irons with sucker
 • Pulse Generator
 • Digital Multimeter
 • Analogue Multimeter
 • Electronics components
 • Accessories

In addition,

 • Basic Electronics Trainer
 • Analog and Digital Trainer
 • Digital Trainer
 • Power Electronic Trainer
 • Industrial Electronic Trainer
 • MSDZ Trainer
 • Communication Trainer
 • Mikroelectronica Board
 • PLC
 • Cyclone board
 • National Instruments
 • Switch and Router

သင်ကြားရေးဆိုင်ရာ ဆရာ/ဆရာမများသည် ဘာသာရပ်တခုချင်းစီအတွက် အထက်ဖော်ပြပါ ပစ္စည်း များကို အသုံးပြု၍ စာသင်နှစ် တစ်လျှောက်လုံး လက်တွေ့ သင်ကြားမှုများ ပြုလုပ် ပေးပါသည် ၊၊