အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့

သင်ကြားရေးအစီအစဉ်

နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ဘားအံ) မှ ဘွဲ့ကြို(၆)နှစ် သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးလျက် ရှိပါသည်။ လက်ရှိကာလတွင် ဘွဲ့ကြိုသင်တန်းများ အတွက် ကျောင်းသားကျောင်းသူများ လက်ခံရာတွင် ၎င်းတို့၏ နှစ်စဉ်တက္ကသိုလ်၀င်ခွင့် စာမေးပွဲရမှတ်များအပေါ် အခြေခံ၍ လက်ခံ ဆောင်ရွက်ပါသည်။

ဘွဲ့ကြိုသင်တန်း (၄)ခုမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

စဉ်မေဂျာဘွဲ့အချိန်မှတ်ချက်
မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာB.E (Civil)(၆) နှစ်
အီလက်ထရောနစ်အင်ဂျင်နီယာB.E (Electronics) (၆) နှစ်
လျှပ်စစ်စွမ်းအားအင်ဂျင်နီယာB.E (Electrical Power) (၆) နှစ်
စက်မှုအင်ဂျင်နီယာB.E (Mechanical) (၆) နှစ်